Preise

  • Shiatsu-Behandlung ca. 25 Minuten     33,- €
  • Shiatsu-Behandlung ca. 55 Minuten     65,- €
  • Shiatsu-Behandlung ca. 85 Minuten     98,- €
  • Shiatsu am Massagestuhl ca. 25 Minuten    33,- €
  • Shiatsu am Massagestuhl ca. 55 Minuten    65,- €
  • Schröpfmassage ca. 25 Minuten    33,- €
  • Schröpfmassage ca. 55 Minuten    65,- €

 

  • 5er Block / 25 Minuten-Behandlung    150,- €
  • 5er Block / 55 Minuten-Behandlung    300,- €
  • 5er Block / 85 Minuten-Behandlung    450,- €